Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalings voorwaarden

1.Algemeen
1.0 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
1.1 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op deze website.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Wij houden ons het recht voor deze leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Wij garanderen dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.
1.5 garantie periode is twee jaar tenzij op de website anders vermeld.
1.6 levering is incl benodigde batterijen tenzij op de website anders vermeld.
1.7 de portokosten van retourzending ,ook tijdens de garantie periode zijn zonder uitzondering voor de klant.

2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 tot 3 werkdagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn van 30 dagen  om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden(tenzij in overleg een nieuwe termijn is afgesproken) en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Annuleren van de order

Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan zowel telefonisch als per e-mail. Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de reeds door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4.Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief BTW en excl. verzendkosten.

5.Afkoelingsperiode
5.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
5.2 Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald,excl verpakkingskosten
5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de verpakking geopend en/of niet in de originele of niet complete verpakking wordt geretourneerd.
5.4 De koper draagt altijd de kosten en het
risico van de retourzending.
5.5 Op speciale bestellingen of speciaal bestelde goederen is deze Wet niet van toepassing. (hier worden dan retourzending importeur / annuleringkosten voor in rekening gebracht)

6.Overeenkomst
6.1 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

7.Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op deze website  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.Geschillen
8.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
8.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Tedoc
is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

9.Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Tedoc
uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
9.2 Tedoc is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
9.3 Tedoc is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
9.4 De opdrachtgever vrijwaart Tedoc uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

10.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 een niet oplosbaar geschil wordt voorgelegd aan de recht bank van arrondisement friesland

NB. Voor een voorbeeld van Algemene Voorwaarden, zie deze link.

 

 

Menu